بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران به منظور آشنایی هر چه بیشتر پژوهشگران شیمی

فیزیک کشور  با آخرین دستاوردهای علمی گسترش و تقویت علمی بین مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و صنعتی

در زمینه های زیر برگزار می شود:

 

 •  ترمودینامیک
 • سینتیک شیمیایی
 • مکانیک آماری
 • شیمی کوانتومی
 • طیف سنجی
 • الکتروشیمی
 • شیمی محاسباتی
 • بیوشیمی فیزیک
 • نانو شیمی فیزیک
 • مهندسی شیمی
 • آموزش شیمی
 • شیمی سطح و حالت جامد
 • شیمی فیزیک کاربردی                                              

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان