1

کتابچه برنامه کنفرانس
کتابچه برنامه کنفرانس
اطلاعیه در خصوص آخرین مهلت رزرو اسکان
اطلاعیه در خصوص آخرین مهلت رزرو اسکان (خوابگاه دانشجویی و مهمانسرا)
عدم امکان فروش ژتون غذا در طول کنفرانس
عدم امکان فروش ژتون غذا در طول کنفرانس
اطلاعیه در خصوص مهلت پرداخت هزینه ها
اطلاعیه در خصوص مهلت پرداخت هزینه ها
تمدید مهلت ارسال مقالات تا ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷
تمدید مهلت ارسال مقالات
اطلاعیه مهم تمدید ارسال مقالات
اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت ارسال مقالات
اطلاعیه مهم و فوری دبیرخانه بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران :
اطلاعیه مهم :
نخستین فراخوان بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
نخستین فراخوان بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
فرم رزرواسیون
فرم رزرواسیون
1

نخستین فراخوان بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
نخستین فراخوان بیست و یکمین سمینار شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
اطلاعیه مهم و فوری دبیرخانه بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران :
اطلاعیه مهم :
کتابچه برنامه کنفرانس
کتابچه برنامه کنفرانس
فرم رزرواسیون
فرم رزرواسیون
اطلاعیه مهم تمدید ارسال مقالات
اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت ارسال مقالات
تمدید مهلت ارسال مقالات تا ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷
تمدید مهلت ارسال مقالات
اطلاعیه در خصوص آخرین مهلت رزرو اسکان
اطلاعیه در خصوص آخرین مهلت رزرو اسکان (خوابگاه دانشجویی و مهمانسرا)
اطلاعیه در خصوص مهلت پرداخت هزینه ها
اطلاعیه در خصوص مهلت پرداخت هزینه ها
عدم امکان فروش ژتون غذا در طول کنفرانس
عدم امکان فروش ژتون غذا در طول کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان