نام کاربری: physchem21_admin
نام کاربر: رحمان سلامت
ایمیل: IPCC21@azaruniv.ac.ir

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان